Pon - Pt 8:00 - 17:00 | Sb 8:00 - 14:00

502 300 320

Napisz do nas

zamowienia@opmax.pl

04.10.2023 Aktualności

Wygraj zestaw gadżetów OPMAX

Uwaga, uwaga przygotowaliśmy konkurs, w którym możesz wygrać super nagrodę - zestaw gadżetów OPMAX!

Co musisz zrobić? 

Pokaż nam, jak prezentuje się Twoja maszyna rolnicza podczas prac polowych.  Odpowiedź wyślij w formie zdjęcia w komentarzu pod postem konkursowym na naszym Facebooku i udostępnij post konkursowy wraz z oznaczeniem #OPMAX.  

3 najlepsze fotografie zostaną nagrodzone zestawem gadżetów OPMAX. Na odpowiedzi czekamy do 10 października.

Regulamin konkursu http://tinyurl.com/polowyzawrotglowy

Regulamin konkursu

 „Polowy zawrót głowy"

ZADANIE KONKURSOWE

§ 1

Zadaniem konkursowym jest wstawienie zdjęcia maszyny rolniczej podczas prac polowych pod postem konkursowym Organizatora na profilu https://www.facebook.com/opmaxopony https://www.instagram.com/opmax_opony/ oraz udostępnienie konkursowego posta lub relacji z oznaczeniem #OPMAX. 

ZAŁOŻENIA

§ 2

1. Organizatorem konkursu jest OPMAX SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie 04-856, ul. Wielostronna 40 lok. 2, KRS 0000572446, NIP: 1132894302, REGON: 362334918.

2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie Polski i trwa od dnia ogłoszenia konkursu tj. 29.09.2023 roku do dnia 10.10.2023, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Zadanie Konkursowe.

3. Informacje o konkursie są publikowane na oficjalnych profilach Organizatora, tj. https://www.facebook.com/opmaxopony  oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/ 

§ 3

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne które:

a) ukończyły 18. rok życia;

b) posiadają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

c) posiadają dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;

d) posiadają utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) zgodnie z regulaminem Facebooka (URL: https://www.facebook.com/legal/terms) lub

posiadają utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Instagramie (dalej: „Profil”) zgodnie z regulaminem Instagrama (URL: https://www.instagram.com)3.

3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

a) wykonanie zadania konkursowego,

b) podpisanie zadania hashtagiem #OPMAX,

c) zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu,

4. Udział w konkursie oraz podanie przez Uczestników danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon) są całkowicie dobrowolne.

5. Jedna osoba może przesłać jedno zadanie konkursowe. W przypadku opublikowania kilku zadań konkursowych przez jednego Uczestnika Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwsze zadanie konkursowe opublikowane przez tego Uczestnika.

6. Komentarz z zadaniem konkursowym nie może zostać edytowany. Edytowane komentarze nie będą brane pod uwagę.

7. Tekst Regulaminu jest dostępny w linku dołączonym do posta dotyczącego konkursu na fanpage’u OPMAX  pod adresem URL: https://www.facebook.com/opmaxopony oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/ oraz na stronie www.opmax.pl 

8.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub tym regulaminem oraz regulaminem Facebooka lub Instagrama.

9. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Organizator oświadcza, że pozostaje Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu i w tym zakresie zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich obowiązków ciążących na nim jako ADO wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Organizator dochowa należytej staranności w celu zebrania minimalnej ilości danych, niezbędnej do prawidłowego zrealizowania Konkursu (w tym przechowywania, archiwizacji, rozstrzygnięcia wygranych, postępowania reklamacyjnego).

§ 4

    1. Przy ocenie zadań będą brane pod uwagę:  

    a) oryginalność zdjęcia

    b) zgodność z tematem

    c) obecność hashtagu #OPMAX

2. Nagrodę w konkursie wygrywają 3 osoby, które zamieszczą zadanie konkursowe zgodne z tematem konkursu, oznaczą je hashtagiem #OPMAX.

3. Wszystkie zadania będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

HARMONOGRAM KONKURSU

§ 5

1. Zadania Konkursowe  będą  przyjmowane  w  terminie od 29 września do 10 października (godz. 23:59) 2023 roku (decyduje data i godzina przesłania Zdjęcia Konkursowego).  

2. Zadania konkursowe należy umieścić w komentarzu pod postem dotyczącym Konkursu lub na swoim profilu.

3. Zgłoszenia anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 13.10.2023 r. na oficjalnej stronie fanowskiej OPMAX https://www.facebook.com/opmaxopony oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/

NAGRODY

§ 6

1. W konkursie przewidziane są 3 nagrody w postaci zestawu gadżetów OPMAX. 

2. Na jednego zwycięzcę przypada jedna nagroda.

3. Laureaci Konkursu są uprawnieni do odbioru nagród.

4. Wartość nagród nie przekracza kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Organizator prześle do Laureatów nagrody niezwłocznie po otrzymaniu od nich niezbędnych danych kontaktowych: numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych do wysyłki w wiadomości prywatnej. 

6.  Brak kontaktu ze strony Zwycięzców w celu otrzymania nagrody do dnia 20 października 2023 roku jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

§ 7

1. Nadesłanie zadania konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie treści zadania w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora konkursu lub powielanie  pracy  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  konkursem  oraz  w  innych  publikacjach  związanych  z  działalnością Organizatora.

2. Przekazanie  zadań  konkursowych  oznacza  jednocześnie,  że  nie  będą  one  naruszały  majątkowych  i osobistych praw autorskich osób trzecich.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. W  sytuacjach  nieobjętych  regulaminem  rozstrzyga Organizator.  Od  decyzji  Organizatora  nie przysługuje odwołanie.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo:  przerwania,  zmiany  konkursu  lub  unieważnienia  konkursu  bez podania  przyczyn.  Informacja  o  ewentualnych  zmianach  będzie  publikowana  wyłącznie  na  stronie fanowskiej OPMAX  https://www.facebook.com/opmaxopony  oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/

 

Konkurencyjne ceny

Wysyłka już w ciągu 24h

Bezpieczny zakup

Logo Tpay