ZDOBĄDŹ KARTĘ UPOMINKOWĄ NA STACJĘ BP

15.11.2022

REGULAMIN KONKURSU „CO SŁYCHAĆ NA WASZYCH GOSPODARSTWACH ?”

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „CO SŁYCHAĆ NA WASZYCH GOSPODARSTWACH ?”.
 2. Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu OPMAX Sp. z o.o.  siedzibą w Warszawie (kod: 04-856), adres: ul. Wielostronna 40 lok.2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572446, NIP 1132894302, REGON 362334918.
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 15.11.2022 r. i trwa do odwołania na platformie Facebook. 
 4. Biorący udział uczestnicy konkursu mogą wstawić tylko  jedno własne autorskie zdjęcie.
 5. Konkurs polega na przyznaniu uczestnikowi Karty Upominkowej o wartości 100 zł brutto możliwej do wykorzystania na stacji BP na dowolne zakupy na terenie całego kraju.
 6. Warunkiem udziału w Konkursie jest dodanie zdjęcia na facebooku pod konkursem o nazwie  ,,CO SŁYCHAĆ NA WASZYCH GOSPODARSTWACH ?. 
 7. Z pośród pierwszych 25 osób które dodały zdjęcia, wybrana zostanie jedna która otrzyma kartę BP VOUCHERr.
 8. Zwycięzca zostanie poinformowany wiadomości prywatnej na facebooku w ciagu 5 dni roboczych od zakończenia konkursu. 
 9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Konkursu.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące „Karty Rabatowej BP” prosimy zgłaszać mailowo na adres zamowienia|opmax.pl| |zamowienia|opmax.pl.
 11. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu a tym samym jego zasad, a także akceptację regulaminu sklepu opublikowanego na stronie /regulamin-sklepu.
 13. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Reklamacje rozpatruje 3- osobowa komisja powołana przez Organizatora.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).