Wygraj zestaw wierteł i bitów od marki STANLEY

15.02.2023

Z okazji nadchodzącego tłustego czwartku przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania jest zestaw wierteł i bitów od marki STANLEY. 

Należy wykonać zdjęcie "najtłustszej" opony w swojej kolekcji, udostępnić je w komentarzu pod postem konkursowym na facebookowym profilu OPMAX i oznaczyć #OPMAX. Konkurs trwa również na Instagramie. Wystarczy udostępnić zdjęcie na swoim profilu, który na czas trwania konkursu musi być publiczny, oraz znaczyć profil opmax_opony i użyć #OPMAX. 

Nagrody trafią do 3 właścicieli najtłustszych opon, które wyłoni jury z naszego zespołu. 

Konkurs trwa od 10 do 16.02 do 23:59. Zwycięzców ogłosimy 17.02.2023 r. 

Regulamin konkursu

ZADANIE KONKURSOWE
§ 1
Zadaniem konkursowym jest wstawienie zdjęcia „najtłustszej” opony w kolekcji uczestnika pod postem konkursowym Organizatora na profilu https://www.facebook.com/opmaxopony i użycie hashstagu #OPMAX lub opublikowanie zdjęcia na swoim profilu w serwisie https://www.instagram.com/ i oznaczenie profilu https://www.instagram.com/opmax_opony/ oraz użycie hashtagu #OPMAX. 
 
ZAŁOŻENIA
§ 2
Organizatorem konkursu jest OPMAX SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie 04-856, ul. Wielostronna 40 lok. 2, KRS 0000572446, NIP: 1132894302, REGON: 362334918.
Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie Polski i trwa od dnia ogłoszenia konkursu tj. 10.02.2023 roku do dnia 16.02.2023, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Zadanie Konkursowe.
Informacje o konkursie są publikowane na oficjalnych profilach Organizatora, tj. https://www.facebook.com/opmaxopony  oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/ 
§ 3
Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne które:
a) ukończyły 18. rok życia;
b) posiadają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
c) posiadają dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
d) posiadają utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”)
zgodnie z regulaminem Facebooka (URL: https://www.facebook.com/legal/terms) lub
posiadają utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Instagramie (dalej: „Profil”)
zgodnie z regulaminem Instagrama (URL: https://www.instagram.com)
Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
a) wykonanie zadania konkursowego,
b) podpisanie zadania hashtagiem #OPMAX,
c) zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu,
Udział w konkursie oraz podanie przez Uczestników danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon) są całkowicie dobrowolne.
Jedna osoba może przesłać jedno zadanie konkursowe. W przypadku opublikowania kilku zadań konkursowych przez jednego Uczestnika Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwsze zadanie konkursowe opublikowane przez tego Uczestnika.
Komentarz z zadaniem konkursowym nie może zostać edytowany. Edytowane komentarze nie będą brane pod uwagę.
Tekst Regulaminu jest dostępny w linku dołączonym do posta dotyczącego konkursu na fanpage’u OPMAX  pod adresem URL: https://www.facebook.com/opmaxopony oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/ 
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub tym regulaminem oraz regulaminem Facebooka lub Instagrama.
W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Organizator oświadcza, że pozostaje Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu i w tym zakresie zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich obowiązków ciążących na nim jako ADO wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Organizator dochowa należytej staranności w celu zebrania minimalnej ilości danych, niezbędnej do prawidłowego zrealizowania Konkursu (w tym przechowywania, archiwizacji, rozstrzygnięcia wygranych, postępowania reklamacyjnego).
 
§ 4
Przy ocenie zadań będą brane pod uwagę:  
a) oryginalność zdjęcia
b) zgodność z tematem
c) obecność hashtagu #OPMAX
Nagrodę w konkursie wygrywają 3 osoby, które zamieszczą zadanie konkursowe zgodne z tematem konkursu, oznaczą je hashtagiem #OPMAX. 
Wszystkie zadania będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 
HARMONOGRAM KONKURSU
§ 5
Zadania Konkursowe  będą  przyjmowane  w  terminie od 10 do 16 lutego (godz. 23:59) 2023 roku (decyduje data i godzina przesłania Zdjęcia Konkursowego).  
Zadania konkursowe należy umieścić w komentarzu pod postem dotyczącym Konkursu lub na swoim profilu.
Zgłoszenia anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 17.02.2023 r. na oficjalnej stronie fanowskiej OPMAX https://www.facebook.com/opmaxopony oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/
 
NAGRODY
§ 6
W konkursie przewidziane są 3 nagrody w postaci zestawu wierteł i bitów STANLEY  STA7184 oraz  kubka "paliwo najlepszego rolnika" lub "paliwo najlepszego operatora". 
Na jednego zwycięzcę przypada jedna nagroda.
Laureaci Konkursu są uprawnieni do odbioru nagród.
Wartość nagród nie przekracza kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Organizator prześle do Laureatów nagrody niezwłocznie po otrzymaniu od nich niezbędnych danych kontaktowych: numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych do wysyłki w wiadomości prywatnej. 
Brak kontaktu ze strony Zwycięzców w celu otrzymania nagrody do dnia 23 lutego 2023 roku jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.
 
OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH
§ 7
Nadesłanie zadania konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie treści zadania w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora konkursu lub powielanie  pracy  w  materiałach  promocyjnych  związanych  z  konkursem  oraz  w  innych  publikacjach  związanych  z  działalnością Organizatora.
Przekazanie  zadań  konkursowych  oznacza  jednocześnie,  że  nie  będą  one  naruszały  majątkowych  i osobistych praw autorskich osób trzecich.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8
W  sytuacjach  nieobjętych  regulaminem  rozstrzyga Organizator.  Od  decyzji  Organizatora  nie przysługuje odwołanie.
Organizator  zastrzega  sobie  prawo:  przerwania,  zmiany  konkursu  lub  unieważnienia  konkursu  bez podania  przyczyn.  Informacja  o  ewentualnych  zmianach  będzie  publikowana  wyłącznie  na  stronie fanowskiej OPMAX  https://www.facebook.com/opmaxopony  oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/