KONKURS SEZON 2024 CZAS START

11.03.2024

Z okazji startu sezonu przygotowaliśmy dla Was KONKURS!

 

Trwa przygotowywanie maszyn rolniczych do intensywnego użytkowania podczas prac polowych, aby wszystko przebiegło sprawnie i bezproblemowo. Chcemy trochę umilić Wam ten czas. 

 

Pokaż Twoje przygotowania do sezonuwygraj skrzynkę na narzędzia STANLEY wypełnioną OPMAXowymi gadżetami.

 

Co musisz zrobić?

  1. Pod postem konkursowym na Facebooku, wstaw zdjęcie przedstawiające Twoje przygotowania do sezonu.
  2. Oznacz je #OPMAX
  3. GOTOWE!

Nagrodzeni zostaną autorzy 3 najlepszych zdjęć, które wyłoni jury z naszego zespołu.

Konkurs trwa do 20.03.2024 r. Wyniki zostaną opublikowane 22.03.2024 r.

 

REGULAMIN

Zadanie konkursowe

§1

Zadaniem konkursowym jest wstawienie zdjęcia maszyny rolniczej podczas przygotowań do sezonu pod postem konkursowym Organizatora na profilu https://www.facebook.com/opmaxopony z oznaczeniem #OPMAX.​

Założenia

§2

1. Organizatorem konkursu jest OPMAX SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie 04-856, ul. Wielostronna 40 lok. 2, KRS 0000572446, NIP: 1132894302, REGON: 362334918.

2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie Polski i trwa od dnia ogłoszenia konkursu tj. 11.03.2024 roku do dnia 20.03.2024, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Zadanie Konkursowe.

3. Informacje o konkursie są publikowane na oficjalnych profilach Organizatora, tj. https://www.facebook.com/opmaxopony oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/

§ 3

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. W konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne które:

a) ukończyły 18. rok życia;

b) posiadają przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

c) posiadają dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;

d) posiadają utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (dalej: „Profil”) zgodnie z regulaminem Facebooka (URL: https://www.facebook.com/legal/terms) lub posiadają utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Instagramie (dalej: „Profil”) zgodnie z regulaminem Instagrama (URL: https://www.instagram.com)

3. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

a) wykonanie zadania konkursowego,

b) podpisanie zdjęcia hashtagiem #OPMAX,

c) zapoznanie się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu,

4. Udział w konkursie oraz podanie przez Uczestników danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon) są całkowicie dobrowolne.

5. Jedna osoba może przesłać jedno zadanie konkursowe. W przypadku opublikowania kilku zadań konkursowych przez jednego Uczestnika Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwsze zadanie konkursowe opublikowane przez tego Uczestnika.

6. Komentarz z zadaniem konkursowym nie może zostać edytowany. Edytowane komentarze nie będą brane pod uwagę.

7. Tekst Regulaminu jest dostępny w linku dołączonym do posta dotyczącego konkursu na fanpage’u OPMAX pod adresem URL: https://www.facebook.com/opmaxopony oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/ oraz na stronie www.opmax.pl

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub tym regulaminem oraz regulaminem Facebooka lub Instagrama.

9. W związku z koniecznością przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Organizator oświadcza, że pozostaje Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu i w tym zakresie zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich obowiązków ciążących na nim jako ADO wynikających Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Organizator dochowa należytej staranności w celu zebrania minimalnej ilości danych, niezbędnej do prawidłowego zrealizowania Konkursu (w tym przechowywania, archiwizacji, rozstrzygnięcia wygranych, postępowania reklamacyjnego).

§ 4

1. Przy ocenie zadań będą brane pod uwagę:

a) oryginalność zdjęcia

b) zgodność z tematem

c) obecność hashtagu #OPMAX

2. Nagrodę w konkursie wygrywają 3 osoby, które zamieszczą zadanie konkursowe zgodne z tematem konkursu, oznaczą je hashtagiem #OPMAX.

3. Wszystkie zadania będą oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

§ 5

1. Zadania Konkursowe będą przyjmowane w terminie od 11 do 20 marca (godz. 23:59) 2024 roku (decyduje data i godzina przesłania Zdjęcia Konkursowego).

2. Zadania konkursowe należy umieścić w komentarzu pod postem dotyczącym Konkursu.

3. Zgłoszenia anonimowe nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 22.03.2024 r. na oficjalnej stronie fanowskiej OPMAX https://www.facebook.com/opmaxopony.

 

NAGRODY

§ 6

1. W konkursie przewidziane są 3 nagrody w postaci skrzynek na narzędzia marki Stanley z zestawem gadżetów OPMAX.

2. Na jednego zwycięzcę przypada jedna nagroda.

3. Laureaci Konkursu są uprawnieni do odbioru nagród.

4. Wartość nagród nie przekracza kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

5. Organizator prześle do Laureatów nagrody niezwłocznie po otrzymaniu od nich niezbędnych danych kontaktowych: numeru telefonu, adresu e-mail oraz danych do wysyłki w wiadomości prywatnej.

6. Brak kontaktu ze strony Zwycięzców w celu otrzymania nagrody do dnia 2 kwietnia 2024 roku jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

 

OŚWIADCZENIA O PRAWACH AUTORSKICH

§ 7

1. Nadesłanie zadania konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi konkursu przez uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na umieszczenie treści zadania w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora konkursu lub powielanie pracy w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.

2. Przekazanie zadań konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany konkursu lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronie fanowskiej OPMAX https://www.facebook.com/opmaxopony oraz https://www.instagram.com/opmax_opony/